เทคนิคการทำข้อสอบและแบบสอบถามออนไลน์

 • 68
 • Views 2071
 • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 1 พ.ค. 2563 08:30 น. - 8 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 4 บทรียน
   • บทที่ 1 : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์32.54 นาที
   • บทที่ 2 : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์17.08 นาที
   • บทที่ 3 : เทคนิคเพิ่มเติมแบบทดสอบออนไลน์0 นาที
   • บทที่ 4 : เทคนิคการสร้างกราฟแบบเท่ห์ๆ8.06 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  เทคนิคการทำข้อสอบและแบบสอบถามออนไลน์

  ----------------------------------------

  เมื่อเรียนครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความเข้าใจในการเรียน
  ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมฯ จากมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อทำแบบทดสอบได้คะแนนถึงครึ่งของแบบทดสอบ 

  Linkแบบทดสอบ>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS87Od8cs3mZ-VdMLXPSjjAu0F8ERiMtAHNUaFFIFoNC_Duw/viewform

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 68 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1 นางกุสุมา สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:09 น. phone
  IP : 49.230.82.242
  2 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:20 น. phone
  IP : 61.7.145.147
  3 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:21 น. phone
  IP : 223.24.170.167
  4 นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:40 น. phone
  IP : 182.232.4.106
  5 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:42 น. phone
  IP : 223.206.242.86
  6
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 13:48 น. phone
  IP : 223.206.230.153
  7 นางธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 13:59 น. phone
  IP : 1.46.130.102
  8 นางรุ่งนคร ขันทีท้าว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  3 พ.ค. 2563 14:01 น. phone
  IP : 122.155.35.126
  9 นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:19 น. computer
  IP : 182.232.150.20
  10 นางนิสากร พุทธวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3 พ.ค. 2563 14:19 น. phone
  IP : 61.90.39.129
  11 นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:22 น. phone
  IP : 27.55.74.55
  12 นายศุภวุฒิ คำหาญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:23 น. phone
  IP : 223.206.228.136
  13 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:53 น. phone
  IP : 223.206.231.41
  14
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:07 น. tablet
  IP : 182.232.40.94
  15
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:54 น. computer
  IP : 171.101.97.225
  16 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:18 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  17
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:19 น. phone
  IP : 171.101.94.181
  18
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:25 น. phone
  IP : 223.206.242.161
  19
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 17:32 น. phone
  IP : 223.206.229.52
  20 นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 17:48 น. phone
  IP : 1.46.171.150
  21
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 17:48 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  22
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 18:38 น. phone
  IP : 159.192.217.167
  23
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:26 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  24 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 21:29 น. computer
  IP : 180.183.236.172
  25
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:44 น. computer
  IP : 182.52.209.37
  26 ผศ.ปรัชพงศ์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 08:13 น. phone
  IP : 49.237.4.152
  27 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 15:03 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  28
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 21:22 น. phone
  IP : 202.29.55.83
  29 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 21:24 น. phone
  IP : 58.11.24.45
  30 นางจิราพร พันธุ์วรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:13 น. phone
  IP : 171.101.103.197
  31 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  4 พ.ค. 2563 22:21 น. computer
  IP : 61.90.32.237
  32 นางสาวภาวดี พันธรักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 23:21 น. phone
  IP : 182.232.185.139
  33
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 23:52 น. phone
  IP : 171.4.90.32
  34 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:03 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  35 ผศ.รชต มณีโชติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 07:22 น. phone
  IP : 49.49.91.175
  36
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 08:47 น. phone
  IP : 27.55.88.242
  37 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 08:56 น. computer
  IP : 202.29.55.44
  38 นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  5 พ.ค. 2563 09:10 น. phone
  IP : 202.29.55.146
  39 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 09:35 น. phone
  IP : 1.46.74.92
  40 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 09:56 น. phone
  IP : 223.24.165.110
  41 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : งานวิชาศึกษาทั่วไป
  5 พ.ค. 2563 10:06 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  42 รศ.สันติ วาทิรอยรัมย์
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 11:57 น. phone
  IP : 125.24.90.249
  43 นางสาวอาริยา สุริยนต์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:11 น. phone
  IP : 49.230.128.104
  44 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:27 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  45
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:31 น. phone
  IP : 202.29.55.75
  46 ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 14:51 น. computer
  IP : 159.192.216.57
  47 นางสาวน้ำผึ้ง วงศ์พัฒน์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 18:40 น. phone
  IP : 223.206.228.10
  48 นายธนภัทร มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 19:11 น. computer
  IP : 159.192.219.202
  49
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 22:05 น. computer
  IP : 223.206.228.228
  50 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  6 พ.ค. 2563 05:46 น. computer
  IP : 182.232.179.13
  51 นายสุริยันต์ สุรเกรียงไกร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  6 พ.ค. 2563 15:18 น. phone
  IP : 103.10.228.102
  52
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  6 พ.ค. 2563 17:54 น. phone
  IP : 223.206.244.195
  53
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:03 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  54 นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  7 พ.ค. 2563 11:01 น. computer
  IP : 202.29.55.210
  55 ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:15 น. phone
  IP : 182.232.128.247
  56 นางนันตพร ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 13:22 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  57 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:47 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  58 นางภัทรอร ดวงมาลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7 พ.ค. 2563 20:11 น. computer
  IP : 171.4.88.65
  59 ว่าที่ร้อยตรีจิระชัย คาระวะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 21:46 น. computer
  IP : 223.206.249.181
  60 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  7 พ.ค. 2563 21:51 น. phone
  IP : 223.205.242.180
  61
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:36 น. computer
  IP : 61.90.38.122
  62 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 13:28 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  63 นางสุปภาดา เซียวสกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  14 พ.ค. 2563 10:30 น. computer
  IP : 202.29.55.75
  64
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  21 พ.ค. 2563 16:22 น. tablet
  IP : 159.192.226.56
  65 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  28 พ.ค. 2563 07:13 น. phone
  IP : 184.22.222.44
  66 ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  28 ก.ย. 2564 14:58 น. computer
  IP : 1.47.133.28
  67 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  12 ต.ค. 2564 22:53 น. phone
  IP : 49.237.22.188
  68 นายวัฒนา ศรีวรมย์
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  17 ก.ย. 2566 14:06 น. computer
  IP : 223.24.154.94

เปิดให้เรียน :
10 พ.ค. 2563 08:30 น. - 30 ก.ย. 2563 23:59 น.

This Course Incluce

4 บทเรียน
58.13 นาที
1 ไฟล์เอกสาร
68 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540