• เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 4 พ.ค. 2563 09:00 น. - 14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 7 บทรียน
   • บทที่ 1 : เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และ การเขียนหนังสือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ41.21 นาที
   • บทที่ 2 : การเขียนหนังสือเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและเพื่อเข้าศึกษาดูงาน (Official Visiting Letter)33.02 นาที
   • บทที่ 3 : การเขียนหนังสือเชิญวิทยากรเข้าร่วมการเสวนาและการประชุม (Official Invitation Letter)39.16 นาที
   • บทที่ 4 : การเขียนหนังสือตอบกลับแสดงความขอบคุณและแสดงความห่วงใย (Official Thank You Letter)27.32 นาที
   • บทที่ 5 : การเขียนหนังสือรับรองคุณสมบัติ (Verification of Qualification Letter)38.3 นาที
   • บทที่ 6 : การเขียนหนังสือยื่นข้อเสนอและตอบรับการสมัครเรียนและการทำงาน (Offered and Acceptance Letter)0 นาที
   • บทที่ 7 : เทคนิคในการเขียนบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)0 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือทางราชการภาษาอังกฤษ รวมถึงการเปิดมุมมองใหม่ของการสื่อสารในระดับสากล ทั้งในเรื่องของความถูกต้องของการเขียนตามหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ วัตถุประสงค์ และบริบทของการใช้ภาษาอังกฤษ

  บทเรียนทั้ง 7 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้รับทราบและเรียนรู้การเขียนหนังสือทางราชการภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเป็นทางการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทเรียนทั้ง 7 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย

  1. เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และ การเขียนหนังสือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (The Academic Collaboration official Letter)

  2. การเขียนหนังสือเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและเพื่อเข้าศึกษาดูงาน (Official Visiting Letter)

  3. การเขียนหนังสือเชิญวิทยากรเข้าร่วมการเสวนาและการประชุม (Official  Invitation Letter)

  4. การเขียนหนังสือตอบกลับแสดงความขอบคุณและแสดงความห่วงใย (Official Thank You Letter) 

  5. การเขียนหนังสือรับรองคุณสมบัติ (Verification of Qualification Letter)

  6. การเขียนหนังสือยื่นข้อเสนอและตอบรับการสมัครเรียนและการทำงาน (Offered and Acceptance Letter)

  7. เทคนิคในการเขียนบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)

  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือทางราชการภาษาอังกฤษรวมถึงนักวิจัยหรือนักศึกษาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติ 

  เปิดให้เรียน: 15 พ.ค. 2563 08:30 น. - 31 พ.ค. 2563 16:30 น.

  ผู้สอน อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 

  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 37 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:44 น. phone
  IP : 223.24.94.113
  2 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:23 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  3 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:21 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  4
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:31 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  5 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 08:29 น. phone
  IP : 223.24.189.54
  6
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:45 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  7 นายอภิศักดิ์ แก้วไพศาล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  4 พ.ค. 2563 10:07 น. phone
  IP : 122.155.38.86
  8 นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 19:56 น. phone
  IP : 49.49.77.62
  9 นางรุ่งนคร ขันทีท้าว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  4 พ.ค. 2563 22:26 น. phone
  IP : 122.155.35.206
  10
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 23:50 น. phone
  IP : 171.4.90.32
  11 ผศ.รชต มณีโชติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 05:59 น. phone
  IP : 49.49.91.175
  12 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 06:15 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  13 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:10 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  14 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 10:03 น. phone
  IP : 223.24.165.110
  15 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : งานวิชาศึกษาทั่วไป
  5 พ.ค. 2563 10:10 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  16 นายสนั่น จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  5 พ.ค. 2563 13:13 น. computer
  IP : 114.109.230.134
  17
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:23 น. computer
  IP : 115.87.128.210
  18 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:30 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  19 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 14:21 น. computer
  IP : 10.100.173.213
  20 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 15:37 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  21
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 16:05 น. phone
  IP : 223.206.242.48
  22
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 22:03 น. computer
  IP : 223.206.228.228
  23 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  6 พ.ค. 2563 05:45 น. computer
  IP : 182.232.179.13
  24 นางสาววนิดา ถาปันแก้ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  6 พ.ค. 2563 11:52 น. computer
  IP : 223.24.151.89
  25 ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:17 น. phone
  IP : 182.232.128.247
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 13:33 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  27 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:50 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  28
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 16:10 น. phone
  IP : 159.192.227.186
  29 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 16:14 น. phone
  IP : 223.206.231.211
  30
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 09:09 น. computer
  IP : 182.232.157.158
  31
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:15 น. phone
  IP : 49.230.0.122
  32 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 13:46 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  33 นายพิชัย ซ้ายประทุม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา
  12 พ.ค. 2563 09:16 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  34
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  14 พ.ค. 2563 09:59 น. computer
  IP : 110.77.244.52
  35
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  14 พ.ค. 2563 10:00 น. computer
  IP : 110.77.244.52
  36 นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  26 พ.ค. 2563 08:30 น. computer
  IP : 124.122.29.121
  37
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  12 ส.ค. 2563 07:09 น. phone
  IP : 202.29.55.83

เปิดให้เรียน :
15 พ.ค. 2563 08:30 น. - 31 ส.ค. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

7 บทเรียน
179.01 นาที
0 ไฟล์เอกสาร
37 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540