• เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 13 พ.ค. 2563 09:00 น. - 14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 4 บทรียน
   • บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ E-Book5.32 นาที
   • บทที่ 2 : การสร้าง E-Book บนเว็บไซต์ any flip2.48 นาที
   • บทที่ 3 : การสร้าง E-BOOK โดยโปรแกรม Flip PDF Professional14.24 นาที
   • บทที่ 4 : การสร้าง e-Book ง่ายๆ ด้วย Sigil10.15 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  -

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 38 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:55 น. computer
  IP : 171.101.97.225
  2 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 15:57 น. phone
  IP : 115.87.162.41
  3 นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:00 น. phone
  IP : 1.46.47.34
  4 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:18 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  5
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:24 น. phone
  IP : 223.206.242.161
  6 นางกุสุมา สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 20:18 น. phone
  IP : 49.230.82.242
  7
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:27 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  8 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:28 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  9
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:41 น. computer
  IP : 182.52.209.37
  10 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 23:07 น. phone
  IP : 223.206.248.234
  11 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 23:49 น. phone
  IP : 223.24.154.227
  12
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:48 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  13 นางสาวสุจิตรา วะดีศิริศักดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  4 พ.ค. 2563 10:32 น. phone
  IP : 61.90.32.196
  14 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 21:28 น. phone
  IP : 58.11.24.45
  15 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  4 พ.ค. 2563 21:34 น. phone
  IP : 182.232.191.199
  16 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:48 น. phone
  IP : 122.155.46.19
  17 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:02 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  18 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 08:57 น. computer
  IP : 202.29.55.44
  19 นางนัฐธิดา อาษาวัง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 08:59 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  20 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 09:58 น. phone
  IP : 223.24.165.110
  21 นางนันตพร ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 10:04 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  22 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:32 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  23 นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 14:24 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  24
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:03 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  25 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:48 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  26 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 14:13 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  27 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 16:06 น. phone
  IP : 223.206.231.211
  28 นายหฤษฎ์ คล่องดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 16:17 น. computer
  IP : 180.183.235.206
  29 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  7 พ.ค. 2563 21:55 น. phone
  IP : 223.205.242.180
  30
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 10:17 น. computer
  IP : 183.88.239.136
  31
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:22 น. phone
  IP : 49.230.0.122
  32 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 14:11 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  33 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  20 พ.ค. 2563 10:42 น. computer
  IP : 182.232.15.185
  34
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  21 พ.ค. 2563 16:21 น. tablet
  IP : 159.192.226.56
  35
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  22 พ.ค. 2563 09:45 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  36 นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  26 พ.ค. 2563 10:33 น. phone
  IP : 182.232.36.52
  37 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  28 พ.ค. 2563 07:14 น. phone
  IP : 184.22.222.44
  38 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  12 ต.ค. 2564 22:54 น. phone
  IP : 49.237.22.188

เปิดให้เรียน :
15 พ.ค. 2563 08:30 น. - 30 ก.ย. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

4 บทเรียน
32.19 นาที
4 ไฟล์เอกสาร
38 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540