การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word กับการจัดรูปแบบรายงานการประชุม

 • 41
 • Views 1184
 • ผู้สอน :
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  -   

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 41 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:56 น. computer
  IP : 171.101.97.225
  2
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:13 น. phone
  IP : 223.206.242.161
  3 นายกำพร ประชุมวรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:15 น. phone
  IP : 171.101.97.225
  4 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:25 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  5 นายธีรวุฒิ มูลเมืองแสน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:28 น. phone
  IP : 1.2.147.233
  6 นายประชาชาติ อ่อนคำ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 16:39 น. phone
  IP : 182.232.184.178
  7
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 17:33 น. phone
  IP : 223.206.229.52
  8 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  3 พ.ค. 2563 20:09 น. computer
  IP : 61.90.32.121
  9 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:23 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  10
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:29 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  11 นายหฤษฎ์ คล่องดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 22:27 น. phone
  IP : 223.206.230.137
  12 ผศ.ปรัชพงศ์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 08:16 น. phone
  IP : 49.237.4.152
  13
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:46 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  14 นางสาวพิราพร อุตโรกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  4 พ.ค. 2563 09:40 น. computer
  IP : 61.7.145.148
  15 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  4 พ.ค. 2563 21:36 น. phone
  IP : 182.232.191.199
  16 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:47 น. phone
  IP : 122.155.46.19
  17 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 06:16 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  18 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:11 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  19 นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 07:28 น. phone
  IP : 223.24.170.50
  20
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 10:16 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  21
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:17 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  22 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:31 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  23 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 15:41 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  24
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 15:45 น. computer
  IP : 10.101.20.71
  25 นางสาวน้ำผึ้ง วงศ์พัฒน์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 18:56 น. phone
  IP : 223.206.228.10
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:00 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  27 นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  7 พ.ค. 2563 10:56 น. computer
  IP : 110.78.83.162
  28 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:49 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  29 นายเศรษฐา สุขัน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 13:59 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  30 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 15:53 น. phone
  IP : 223.206.231.211
  31 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  8 พ.ค. 2563 09:51 น. computer
  IP : 182.232.140.233
  32 นางนันตพร ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  8 พ.ค. 2563 10:45 น. phone
  IP : 61.7.145.147
  33
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:17 น. phone
  IP : 49.230.0.122
  34 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 14:43 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  35
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  12 พ.ค. 2563 15:42 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  36 นางสาวรัติภรณ์ แก้วดี
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  13 พ.ค. 2563 09:51 น. phone
  IP : 1.46.98.78
  37
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  14 พ.ค. 2563 09:24 น. computer
  IP : 110.77.244.52
  38
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  14 พ.ค. 2563 09:25 น. computer
  IP : 110.77.244.52
  39 นางสุปภาดา เซียวสกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  14 พ.ค. 2563 10:28 น. computer
  IP : 202.29.55.75
  40 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  28 พ.ค. 2563 07:06 น. phone
  IP : 184.22.222.44
  41 นายศุภวุฒิ คำหาญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 มิ.ย. 2563 02:17 น. computer
  IP : 223.206.249.132

เปิดให้เรียน :
1 มิ.ย. 2563 08:30 น. - 30 มิ.ย. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

0 บทเรียน
0.00 นาที
0 ไฟล์เอกสาร
41 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540