การใช้งานบริการ SharePoint ของ Microsoft Office 365

 • 53
 • Views 1591
 • ผู้สอน :
  • 9 บทรียน
   • บทที่ 1 : ทำความรู้จักกับ Office 365 และ SharePoint10.18 นาที
   • บทที่ 2 : การสมัครรหัส และการเข้าใช้งาน Office 36514.24 นาที
   • บทที่ 3 : การเข้าใช้งาน SharePoint และการค้นหา ติดตาม Site6.41 นาที
   • บทที่ 4 : การตั้งค่าการสร้าง Site และการลบ Site14.44 นาที
   • บทที่ 5 : การเพิ่มสมาชิกภายใน Site และการจัดการสมาชิก16.01 นาที
   • บทที่ 6 : การเชื่อมโยง Site กับ Microsoft Teams10.23 นาที
   • บทที่ 7 : การจัดการไฟล์ (Create, Upload, Download, Delete)11.13 นาที
   • บทที่ 8 : การเปิด และแก้ไขไฟล์ผ่าน Web Browser หรือ Desktop Application16.06 นาที
   • บทที่ 9 : การเข้ารหัสไฟล์ เพื่อความปลอดภัยสองระดับ14.5 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  แนะนำเทคนิคการใช้บริการ SharePoint ของ Microsoft Office 365 

  เช่น การตั้งค่าการสร้าง Site เพื่อการจัดการในเบื้องต้น หรือการจัดการไฟล์เอกสารสำหรับการแก้ไขไฟล์ร่วมกันของทีม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของจำนวนไฟล์เอกสาร และเทคนิคอื่น ๆ

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 53 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:51 น. computer
  IP : 171.101.97.225
  2 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 15:57 น. phone
  IP : 115.87.162.41
  3 นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 15:58 น. phone
  IP : 1.46.47.34
  4
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:17 น. phone
  IP : 223.206.242.161
  5
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:21 น. phone
  IP : 171.101.94.181
  6 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:24 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  7
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 18:40 น. phone
  IP : 159.192.217.167
  8 นางกุสุมา สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 20:17 น. phone
  IP : 49.230.82.242
  9 นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 20:28 น. phone
  IP : 182.232.4.106
  10 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:26 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  11
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:28 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  12 นายหฤษฎ์ คล่องดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 22:28 น. phone
  IP : 223.206.230.137
  13
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:46 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  14 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 15:02 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  15 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 21:29 น. phone
  IP : 58.11.24.45
  16 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  4 พ.ค. 2563 22:02 น. phone
  IP : 182.232.191.199
  17 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  4 พ.ค. 2563 22:33 น. phone
  IP : 159.192.221.225
  18 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:50 น. phone
  IP : 122.155.46.19
  19 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 23:37 น. phone
  IP : 223.206.242.86
  20 นางสาวชลิดา ช่วยสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  5 พ.ค. 2563 01:12 น. phone
  IP : 223.24.189.152
  21 นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 06:42 น. phone
  IP : 171.100.77.74
  22 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:05 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  23 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 08:54 น. computer
  IP : 202.29.55.44
  24 ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 13:11 น. phone
  IP : 159.192.216.57
  25 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:28 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 14:03 น. phone
  IP : 223.24.164.161
  27 นายชนน์วริศร์ ชยกรธนาวัชร์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน
  5 พ.ค. 2563 15:01 น. computer
  IP : 10.101.20.87
  28 นางนิสากร พุทธวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 15:03 น. phone
  IP : 61.90.38.87
  29 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 15:43 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  30
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 16:06 น. phone
  IP : 223.206.242.48
  31 นายรัฐวุฒิ เจาลา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 พ.ค. 2563 20:22 น. phone
  IP : 223.206.228.177
  32
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:01 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  33 นายธีรพงษ์ อาษาวัง
  ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  7 พ.ค. 2563 09:11 น. computer
  IP : 10.103.48.16
  34
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 13:32 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  35 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:49 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  36 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 14:10 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  37 นางสาวกฤติกา ชุณห์วิจิตรา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  7 พ.ค. 2563 14:30 น. phone
  IP : 49.230.141.65
  38
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 14:55 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  39
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 15:08 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  40 นางภัทรอร ดวงมาลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7 พ.ค. 2563 20:19 น. computer
  IP : 171.4.88.65
  41 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  8 พ.ค. 2563 09:51 น. computer
  IP : 182.232.140.233
  42
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 10:19 น. computer
  IP : 183.88.239.136
  43
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 13:44 น. computer
  IP : 202.29.55.210
  44
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  9 พ.ค. 2563 04:01 น. phone
  IP : 223.206.231.63
  45 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 14:34 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  46 นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13 พ.ค. 2563 14:51 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  47 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  15 พ.ค. 2563 16:36 น. computer
  IP : 223.206.248.231
  48 นายอภิชาติ จำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
  16 พ.ค. 2563 13:41 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  49 นางสุปภาดา เซียวสกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  18 พ.ค. 2563 09:00 น. computer
  IP : 202.29.55.75
  50 นางธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  18 พ.ค. 2563 22:53 น. computer
  IP : 223.205.121.238
  51
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  22 พ.ค. 2563 09:44 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  52 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  28 พ.ค. 2563 07:07 น. phone
  IP : 184.22.222.44
  53 นายสมชัย วะชุม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  28 พ.ค. 2563 13:42 น. phone
  IP : 182.232.171.230

เปิดให้เรียน :
16 พ.ค. 2563 08:30 น. - 30 ก.ย. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

9 บทเรียน
113.20 นาที
0 ไฟล์เอกสาร
53 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540