เทคนิคการใช้ Microsoft excel แบบมืออาชีพ

 • 51
 • Views 1184
 • ผู้สอน :
 • คำอธิบายคอร์สเรียน


 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 51 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 20:37 น. phone
  IP : 223.206.248.234
  2
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:27 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  3 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:28 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  4
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:55 น. computer
  IP : 182.52.209.37
  5 นายหฤษฎ์ คล่องดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 22:24 น. phone
  IP : 223.206.230.137
  6 ผศ.ปรัชพงศ์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 08:15 น. phone
  IP : 49.237.4.152
  7
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:39 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  8 นางสาววิกานดา หล้าบา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 พ.ค. 2563 20:50 น. phone
  IP : 1.46.205.237
  9
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 21:20 น. phone
  IP : 202.29.55.83
  10 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 21:26 น. phone
  IP : 58.11.24.45
  11 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  4 พ.ค. 2563 21:34 น. phone
  IP : 182.232.191.199
  12 นายยศพนธ์ เดโชพล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 21:58 น. phone
  IP : 223.206.228.8
  13 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 23:03 น. phone
  IP : 1.47.13.5
  14 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 23:56 น. phone
  IP : 223.24.92.190
  15 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:15 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  16
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 07:44 น. phone
  IP : 171.4.90.32
  17 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 08:56 น. computer
  IP : 202.29.55.44
  18 นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 10:11 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  19
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 10:23 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  20 นางสาวอภิรดี อุณาพรหม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา
  5 พ.ค. 2563 10:29 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  21 นายโชคดี ปัดนา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 13:32 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  22
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 14:06 น. phone
  IP : 223.24.164.161
  23
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 14:18 น. phone
  IP : 49.230.22.199
  24
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 15:01 น. computer
  IP : 10.101.20.87
  25 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 15:48 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 16:40 น. computer
  IP : 10.40.98.30
  27 นางสาววราพร บัวพรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 16:41 น. phone
  IP : 49.48.78.100
  28 นายธนภัทร มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 19:09 น. computer
  IP : 159.192.219.202
  29
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  6 พ.ค. 2563 17:59 น. phone
  IP : 223.206.244.195
  30
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:02 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  31 นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 09:08 น. phone
  IP : 61.7.145.147
  32 นายรัฐวุฒิ เจาลา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 10:22 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  33 นางนันตพร ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 11:15 น. computer
  IP : 223.206.231.63
  34 ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:14 น. phone
  IP : 182.232.128.247
  35 นายประชาชาติ อ่อนคำ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 13:38 น. phone
  IP : 182.232.56.239
  36 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:47 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  37 นายเศรษฐา สุขัน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 13:58 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  38
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 13:58 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  39
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 14:31 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  40
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 15:04 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  41 นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน
  7 พ.ค. 2563 15:27 น. phone
  IP : 27.55.70.206
  42 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 16:10 น. phone
  IP : 223.206.231.211
  43
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 17:47 น. phone
  IP : 223.24.188.181
  44 นางภัทรอร ดวงมาลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7 พ.ค. 2563 20:14 น. computer
  IP : 171.4.88.65
  45
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:20 น. phone
  IP : 49.230.0.122
  46 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 13:44 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  47 นางสุปภาดา เซียวสกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  14 พ.ค. 2563 10:29 น. computer
  IP : 202.29.55.75
  48
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  1 มิ.ย. 2563 15:16 น. phone
  IP : 1.47.231.40
  49 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563 07:32 น. computer
  IP : 49.230.1.198
  50
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 มิ.ย. 2563 09:24 น. computer
  IP : 223.206.249.230
  51 นายกำพร ประชุมวรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 มิ.ย. 2563 09:19 น. computer
  IP : 223.206.230.46

เปิดให้เรียน :
1 มิ.ย. 2563 08:30 น. - 30 มิ.ย. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

1 บทเรียน
0.00 นาที
0 ไฟล์เอกสาร
51 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540